central img

Priekdia

Priekdia ir das veidojums, kas sedz dzimumloceka galviu. Kda nozme ir priekdiai un ts funkcijas? Kdai jbt "normlai" riekdiai?

Priekdias funkcijas zna vecum:

1. aizsarg dzimumloceka galviu no traumm;

2. aizsarg urnizvadkanla atveri no dadu mikrobu iekanas (no feklijm utt)

Pieauguam vrietim:

1. aizsarg dzimumloceka galviu no traumm un kairinjumiem;

2. nodroina dzimumloceka das segumu erekcijas stvokl;

3. nodroina dzimumloceka galvias receptoru jtgumu saglabanos -saglabjas plns dzimumloceka galvias epitlijs;

4. piedals limfoctu veidoans proces.

Ldz 3-4 gadu vecumam, zniem priekdia ir saaugusi ar dzimumloceka galvias epitliju. Vidji 4% znu piedzimst ar priekdiu, kas atdaljusies no dzimumloceka galvias epitlija.

Pc 3 gadu vecuma, priekdia atdals no dzimumloceka galvias un to var atvilkt, atsedzot dzimumloceka galviu. Ja ldz 5 gadu vecum nav iespjams prvilkt priekdiu pri galviai - tad run par iedzimtu fimozi. aj gadjum tiek ieteikts izdart apgraizanu - cirkumcziju.

Dam tautm ir tradcija znam pc piedzimanas apgriezt priekdiu, tas saistts gan ar reliioziem motviem, gan ar ar tradcijm. Piemram, frik un Amerikas indiiem bija apgraizanas rituli, kuru laik zns tika uzemts vrieu krt. ie rituli notika reizi gad un apgraizanu veica "amanis", visbiek ar gliemencas vku. ASV un cits valsts apgrieanu veica 8 dien pc zna dzimanas, k dzimumloceka galvias va profilakses paskumu.

Ldz puberttes vecumam (12-13 gadiem) priekdia pai nemains. Skoties puberttei, priekdia turpina atdalties no dzimumloceka galvias - veidojot zem galvias rieviu. Parasti puii satraucas masturbcijas laik pamanot, ka dia sk vairk "plst" nost. T ir normla pardba. Veidotjoies smegmai, priekdia pilnb atdals no galvias. aj period var veidoties nelieli smegmas ieslgumi starp dzimumloceka galviu un neatdaljuos priekdiu.

Skoties puberttes vecumam, priekdia izmains un kst "erektva". Priekdiai rodas jauna funkcija - bez galvias epitlija aizsardzbas, t erekcijas stvokl nodroina dzimumloceka ermea noseganu. Erekcijas laik (piebriestot) dzimumloceklis palielins vidji 2-3 reizes, da, kas sedz dzimumlocekli miera stvokl nespj pilnb nodroint t segumu erekcijas stvokl. o funkciju veic priekdia. Norm - erekcijas laik priekdia pilnb atsedz galviu un prklj dzimumloceka ermeni.

Daiem nav attstts priekdias gredzens - priekdias brv mala un erekcijas stvokl nav iespjams atvilkt priekdiu vai to var atvilkt daji. da situcija nav uzskatma par normlu un ir nepiecieams veikt priekdias korekciju vai apgraizanu. Erekcijas laik var saaurintais priekdias gredzens var izraist dzimumloceka galvi iemaugu izraisot asinsrites traucjumus, kas var radt zr dzimumloceka galvias nekrozi.

Visas raksta sadaas
 

Copyright © 2005 - 2015 Vrieu veselbas institts. Visas tiesbas aizsargtas.

For English Version Click Here & Blog